--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688900 kpl

Hake on sahurin kate

Toteutuessaan puuenergian syöttötariffi työllistäisi, edistäisi metsätaloutta ja matkailuakin, kun meri- ja järvimaisemia avautuisi ilman korkeita ”biotooppien” ennallistamis- ja hoitokustannuksia. Lahoavat rantalepikot, pajukot ja lisääntyvä kuitupuun energiakäyttö tarjoavat puuttuvia säätövoiman tuottomahdollisuuksia, millä korvattaisiin tuontienergiaa. Säätövoima tasaisi kulutushuippujen aiheuttamat, jopa tuotantoa rajoittavat hintapiikit.

Kun energiapuun kosteus on 16 %, Lestijärven laitos tuottaa irtokuutiosta 200 kilowattia sähköä ja 400 kilowattia lämpöä. Hyötysuhde on 80 %. Hakekuutio vastaa noin 60 öljylitraa. Turvetta käyttävän lauhdevoimalan hyötysuhde on 30 %. Tuoreesta sahanpurun ja kuoren irtokuutiosta saadaan lämpöä 500 kilowattia. Junnikkalan ja Pyyn sahojen vuorokaudessa tuottama hakemäärä on yhteensä 2000 kuutiometriä. Se vastaa vuorokaudessa 120000 litraa öljyä eli 3.6 miljoonaa kuukaudessa. Vuoden hake korvaisi 43.2 miljoonaan litran öljyntuonnin. Nykyisen kuluttajahinnan mukaan hake korvaisi 27.4 miljoonan euron tuonnin rahassa mitattuna. Nykykäytössä oheistuotteen arvo on 700.000 euroa kuukaudessa eli noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. Lämmön hyödyntämis-mahdollisuuksista riippuen sahojen yhteyteen tulisi rakentaa energialaitoksia, jolloin oheistuotteet sähkö ja lämpö kulkisivat lähes saasteitta.

Puuenergialaitoksella sähkön osuus on 25 – 30 %.  Kun pienvoimala tuottaa energiaa omaan tai kyläkäyttöön, kiintokuutiolla saadaan sähkönä 68 ja lämpönä 60 eli yhteensä 128 euroa. Sähkön ostohinta on 11 ja lämmön 4 senttiä kilowattitunnilta. Irtokuutiohakkeen (kiintokuutio = 2,5 irto-kuutiota) markkinahinta olisi 13 – 16 euroa ja tuotetusta sähköstä saisi 27 ja lämmöstä 24 eli yhteensä 51 euroa. Kokemuksesta saatujen lukujen perusteella pienimuotoistakin puuraaka-ainetta käyttävää, hajautettua sähkön- ja lämmöntuotantoa on lisättävä unohtamatta tuulen ja aurinko-lämmön keräämistä. Aurinkolämmön keräysmahdollisuus on ainoastaan 15 % pienempi kuin Keski-Euroopassa.

1980-luvulla rakennetuissa omakotitaloissa on 27 asteen pakkasella energiankulutus noin 20 wattia kuutiota kohden eli noin 170 kilowattia vuorokaudessa. Toisin sanoen kiintohakekuutio tyydyttäisi neljän omakotitalon energiantarpeen.

Vaikka tuuli- ja ydinsähkö tarvitsevat säätövoimaa, silti tuulienergialle on ajateltu 83,50 euroa/MWh syöttötariffia. Sähkön pörssihinnat vaikuttavat hintarakenteeseen, mutta linjausta voisi selkeyttää esimerkillä: jos sähkön markkinahinta on 50 euroa/MWh, tariffimaksu olisi 33,50 euroa /MWh eli yhteensä 83,50 euroa. Määräaikainen tariffi sisältäisi verkonpitäjälle ostovelvoitteen, mutta olisi valtiolle kustannusneutraali. - Puuenergia on kansantaloudellisesti merkittävä ja helposti säädeltävissä oleva säätövoima. On outoa, ellei se saa tariffia.

Alpo Ylitalo

Kokkola 2010-03-21