--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701686 kpl

Kehitystä biopolttoaineen käyttöasteen nostamiseksi energiatuotannossa

 

Johtuupa väitetty maapallon keskilämpötilan nousu mistä tahansa, joudumme lisäämään uusiutuvien polttoaineiden käytön 20 %:in vuoteen 2020 mennessä. EU:n jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan sen päätöksiä. Tavoitteen saavuttamiseksi uusiutuvien polttoaineiden merkitys kasvaa.

 

Hallituksen kaavailema energiapaketti ei suosi uusiutuvien polttoaineiden tuottajia eikä pieniä energialaitoksia. Suurten atomienergialaitosten ja metsäteollisuuden osakkeilla rahaa tekevien mahdollisuudet paranevat. Kotimaisen energiapuun alhaisen hinnan vuoksi taimikonhoito- ja harvennushakkuut varmennetaan velvoitesidonnaisin tukitoimin.

 

Keskustelu hiilinielujen lisäämisestä on unohtunut biopolttoaineiden riittävyyden sekä tuuli- ja atomivoimapuheiden varjoon. Polttoaineen hyödyntämisasteen nostomahdollisuus laskee poltto-ainekustannuksia, jolloin energiapuun kilpailukyky paranee. Kokkolalainen keksijä on saanut patentoiduksi menetelmän, josta on kaksi sovellusta. Toisessa voidaan tuottaa voimalaitoksen peruskuorma käyttäen kaukolämpöjärjestelmän paluuveden anergiaa lämpöpumpun energialähteenä ja toisessa käytetään lauhdutusturbiinin poistohöyryn anergiaa lauhduttamisessa samalla tavalla lämpöpumpun energialähteenä lämpöä tuotettaessa.

 

Ensimmäisellä voimalaitospatentin sovelluksella saavutetaan helposti saman polttoaineen hyödyntämisasteeksi 150 %, kuten saksalaisten yksityisten pienkäyttäjien ratkaisuissa. Jälkimmäi-sessä sovelluksessa saavutetaan vielä suurempi hyöty. Poistohöyrynenergia edustaa 1,8-kertaista määrää anergiaa verrattuna lauhdutusturbiinin sähkön tuottamiseen tarvittavaan primäärienergiaan. Anergian sanotaan olevan energiaa, joka on tasapainossa ympäristönsä kanssa. Sen hyödyntämisellä voidaan mullistaa koko energiatuotanto.

 

Suurin hyöty perinteisiin tuotantomenetelmiin verrattuna saadaan patentoidussa moduliratkaisussa. 

Se pudottaa laitoshäviöt murto-osaan.

 

Perinteinen metsäteollisuus vastustaa puun lisäkäyttöä energiatuotannossa. Menetelmien poltto-ainetta säästävää hyötyä voisi ohjata myös sen tuottajan suuntaan, jolloin saatavuus paranisi. Hallinto voi ulosmitata keksinnön tuoman hyödyn ympäristö- ja energiaveroilla.

 

Jos sähkö tuotetaan tällä menetelmällä uusiu-tuvasta polttoaineesta niissä puitteissa, joissa uusi kasvu tapahtuu, se sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sen poltossa syntyy. Tilanne vielä paranee, jos energia tuotetaan jokseenkin sillä alueella, missä sitä käytetään. 

 

Tuottipa lämmönlähde energiansa millä aineella tahansa, sen tutkimus etsii lämpöpumppu-tekniikasta ratkaisuja käyttöasteen nostamiseksi. - Kiinnostava ja paljon työtä sekä mahdollisuuksia tarjoava ala sekä raaka-aineen tuottajille että laitosten rakentajille.  

 

Alpo Ylitalo

Kokkola

2010-08-19