--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701737 kpl

Mistä talouskasvua Keski-Pohjanmaalle?


Yksi sitkeästi eteen päin ajettu liikeidea on Keliber Oy:n tavoite avata litiumkaivos Ullavan Läntällä. Litiumin markkinahinnat ovat hyvät, sillä tonnihinnat ovat n. 10-12.000 dollaria. Kiinan spotissa hinta on käynyt jopa kolminkertaisena. Käyttökohteet lisääntyvät, sillä akkukäyttöisten työkalujen valmistus ja käyttö ovat huimassa kasvussa. Jatkossa autoteollisuus lienee suurin asiakas. Samaa kehitystä tapahtuu aurinko- ja tuulienegian varastoinnissa. Vaikka Keliber Oy:n louhinta tapahtuisi neljässä paikassa, kustannukset eivät ole louhinnan ja jalostuksen este, vaan toiminta olisi silti erittäin kannattavaa.


Keliber Oy:n idean uskottavuudesta juontunut rahanpuute ym. alkuvaikeudet lienevät nyt ohi. Lähes 20-vuotisen vaiherikkaan työn aikana yrittäjäusko ei ole romahtanut ja toivottavasti sitkeä työ tuottaa hyvää lopputulosta.


Alkuvaiheen tuote olisi litiumkarbonaatti, mutta tavoitteena on myös jatkojalostus: mm. akkuteollisuuden materiaalitarpeen tyydyttäminen sekä uusien käyttökohteiden etsintä ja kehitys lähellä louhintapaikkoja. Kokkolan kampuksella on mahdollisuus olla kehittämässä juuri energian varastointiin liittyvien ongelmien ratkaisua.


Päätuotteen määrä on 400-600 000 tn/v. Kaivostoiminta mahdollistaa kokonaan uusien teollisuu-denalojen kehitymisen maakuntaan. Pikälle jalostettujen tuotteiden kuljetushinta tonnilta on edullisempaa kuin alkutuotteen ja kuljetuskapasiteetin tarve supistuu. Todennäköisesti jatkokehitys vaatinee Kokkolaan konttisataman palveluita. Oheistuotelinjaan sopii uusia yrittäjiä ja paikallisten mahdollisuuksien hyödyntäjiä. Alkuvaiheessa oheistuotteet korvaisivat tuontia kotimaan markkinoilla. Kokkolan epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymän mahdollisuudet saattavat hyvinkin laajentua.


Tutustuessani hankkeen etenemiseen havaitsen, että pahimmat karikot saattavat taas kerran olla luvituksissa. Lupaprosessien uhkana olevat esteet ja turhauttavat valitusprosessit on vältettävä. Nämä suoraan rasittavat kansantaloutta siirtäessään aloitusta ja lisäävät kustannuksia. Ne lisäävät tuoteen hintaa, millä rasitetaan kilpailukykyä ennen kuin varsinainen toiminta kannattaa. Tällä hetkellä rahoitusongelmat lienevät hanskassa ja seuraava suurempi loikka olisi pörssiin listautuminen. Uusia työpaikkoja tullee 120-130 hengelle. Heistä puolet olisi urakoitsijoiden palveluksessa.


Kaustisen-Ullavan-seuduilla olevan litiumesiintymän pinta-alaksi arvoidaan 500 km2. Uusia käyttökohteita etsitään ja vanhoja kehitetään edelleen. Taloudellisesti järkeviä enrgian varastointiaratkaisumenetelmiä on löytynyt hitaasti. Jos se olisi litium, se voi nostaa Suomen johtavaksi Euroopan maaksi kehitettäessä energian varastointia.


Ullavan Läntän ja Kaustisen Jänislammen esiintymistä oli tietoa jo v. 1956. Kaustislainen malminetsijä Arvo Puumala löysi v. 1959 Nikulan irtolohkareista useimmille vierasta mineraalia spodumeenia, joka on harvinaista litiummineraalia. Podumeenin löytymisen seurauksena Suomen Mineraali Oy teki laajat malminetsinnät ja kairaukset. Läntän ja Emmetin litiumesiintymät kairattiin valmiiksi 1960-luvulla mahdollisen kaivostoiminnan aloittamiseksi. Kaustisen Vintturista ja Kälviän Ruohojärveltä löydettiin myös spodumeenijuonia, joita ei ole tarkemmin tutkittu.


Lauri Kontro kirjoitti: "Kun Suomi on lamassa, jopa kolmen miljardin arvoiset investoinnit seisovat, kun investoijat eivät tiedä tuleeko ympäristölupa vai ei. Tehoton hallinto luo Suomeen työttömyyttä."

Alpo Ylitalo, Kokkola